Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Raport z Asystentury Comeniusa w Instituto de Educación Secundaria de Pedreguer

Raport z Asystentury Comeniusa w Instituto de Educación Secundaria de Pedreguer

Nazwa placówki edukacyjnej: Instituto de Educación Secundaria de Pedreguer (Hiszpania)
Termin asystentury: 16.09.2013 – 16.02.2014

Wykaz najważniejszych aktywności podjętych w ramach przygotowań do udziału w programie "Asystentura Comeniusa":
- po otrzymaniu oficjalnej informacji o tym, jaka placówka szkolna została mi przydzielona, podjąłem starania celem poszerzenia mej wiedzy nt. specyfiki regionu, w którym przyjdzie mi spędzić okres asystentury. Zapoznałem się z wybranymi publikacjami w języku polskim i hiszpańskim dotyczącymi realiów i zwyczajów panujących w tej części Hiszpanii (Region Walencji),
- zapoznanie się z wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej FRSE (zakładka: Comenius), w szczególności z regulaminem programu "Asystentura Comeniusa", jak również z relacjami asystentów z ubiegłych lat. Dzięki temu uzyskałem wiele informacji praktycznych nt. realizacji projektu,
- nawiązanie kontaktu e-mailowego z przyszłą szkołą goszczącą, w tym z dyrektorem placówki oraz opiekunką mego stażu, wstępna wymiana informacji nt. oczekiwań szkoły względem asystenta oraz pomysłów, jakie chciałbym zrealizować w ramach mojego projektu,
- udział w spotkaniu wprowadzającym zorganizowanym przez FRSE w Warszawie, podczas którego miałem okazję uzyskać wiele istotnych informacji na temat programu, zarówno ze strony pracowników agencji, jak i byłych asystentek Comeniusa,
- przygotowanie językowe do wyjazdu (zakup pomocy edukacyjnych ze środków przyznanych przez Agencję, powtórzenie najważniejszych zagadnień z języka hiszpańskiego),
- po ustaleniu z przedstawicielami szkoły najważniejszych elementów mej przyszłej asystentury, rozpocząłem przygotowywanie materiałów i pomocy, które mógłbym wykorzystać podczas swych zajęć (prezentacje nt. polskiej kultury oraz foldery promocyjne).

Zadania zrealizowane podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:

Pierwsze trzy tygodnie swej asystentury poświęciłem na obserwację zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Była to bardzo dobra okazja do poznania metod nauczania stosowanych przez hiszpańskich nauczycieli, jak również do skonfrontowania swych wcześniejszych celów z możliwościami ich realizacji w IES Pedreguer. W trakcie okresu wprowadzającego miałem okazję uczestniczyć m.in. w zajęciach języka angielskiego, kastylijskiego, religii, matematyki i terapii pedagogicznej.
Po ustaleniu kontraktu ze szkołą goszczącą, do moich zadań na rzecz IES Pedreguer należało:
- prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla wszystkich uczniów klasy pierwszej (jedna godzina w tygodniu z każdą z pięciu grup),
- prowadzenie zajęć "Wprowadzenie do języka niemieckiego" - IES Pedreguer od kilku już lat współpracuje z niemiecką szkołą średnią w Nagold. Jednym z elementów owej współpracy jest coroczna wymiana uczniów klas trzecich. Aby lepiej przygotować hiszpańskich uczestników do wymiany, prowadziłem z nimi - raz w tygodniu - zajęcia, podczas których mieli okazję poznać podstawy języka niemieckiego (m.in. zasady wymowy, podstawowe zwroty i wyrażenia) oraz poszerzyć swą znajomość niemieckiej kultury. Na zakończenie kursu, wspólnie z uczniami oraz opiekunką stażu, przygotowaliśmy nagranie video ukazujące fragmenty naszych zajęć, które zostało przesłane do szkoły partnerskiej,
- zajęcia z języka kastylijskiego dla uczniów klas 1 - wprawdzie język kastylijski (hiszpański) nie jest moim językiem ojczystym to jednak w trakcie mego stażu miałem okazję udzielać lekcji również z tego przedmiotu. Prowadziłem autorskie zajęcia na takie tematy jak: "Przysłowia i powiedzenia w języku kastylijskim", "Kraje hiszpańskojęzyczne", "Synonimy i antonimy w języku kastylijskim", "Na czym polega debata i wywiad?",
- zajęcia z przedmiotu "Pedagogia Terapeutica" ("Terapia pedagogiczna") - zajęcia głównie dla uczniów drugiej klasy, mających problemy z wybranymi przedmiotami szkolnymi,
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego - lekcje (raz w tygodniu) dla uczniów drugiej klasy, mających problemy z opanowaniem wybranych zagadnień z zakresu języka angielskiego,
- lekcje tematyczne nt. polskiej kultury
- dyżury w Bibliotece Szkolnej ("Guardia en la Biblioteca") - opieka nad Biblioteką Szkolną, umożliwienie uczniom korzystania z zasobów książkowych oraz komputerów biblioteki,
- uczestnictwo w zebraniach Departamentu Języka Angielskiego - omawianie wspólnie z pozostałymi nauczycielami jez. angielskiego wszelkich spraw związanych z nauczanym przedmiotem,
- konsultacje z opiekunką stażu - wymiana opinii nt. realizowanej asystentury, ciągły monitoring i wsparcie mych działań.
Poza obowiązkami wyszczególnionymi w kontrakcie, wśród mych aktywności (związanych bezpośrednio lub pośrednio z celami asystentury) znalazły się:
- przygotowywanie się do zajęć, opracowywanie odpowiednich materiałów, wybór ćwiczeń, poszerzanie swej wiedzy na konkretny temat związany z zajęciami,
- udzielanie lekcji zainteresowanym nauczycielom z zakresu podstaw jęz. niemieckiego i angielskiego - spotkania te, z racji wielu innych obowiązków kadry nauczycielskiej, miały charakter nieregularny,
- wsparcie szkoły w organizacji zajęć pozalekcyjnych (ostatni dzień w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia poświęcono na organizację aktywności pozalekcyjnych: np. konkursy karaoke, gry sportowe, pokazy filmów. W ramach niniejszego przedsięwzięcia wspólnie z dwoma innymi nauczycielami objąłem opieką uczestników turnieju szachowego).

Wpływ asystentury kompetencje językowe Asystenta:

W mojej opinii, pięciomiesięczny pobyt na asystenturze Comeniusa bardzo pozytywnie wpłynął na rozwój moich kompetencji językowych.
W największym stopniu jest on zapewne widoczny w zakresie języka hiszpańskiego. Przed mym wyjazdem wiązałem duże nadzieje z możliwością codziennego obcowania z językiem hiszpańskim. Moje oczekiwania przyniosły spodziewany skutek. Bo choć region w którym odbywałem swoje praktyki jest dwujęzyczny, to jednak w komunikacji z uczniami oraz nauczycielami zawsze (z wyjątkiem zajęć z innych języków obcych) posługiwałem się jęz. kastylijskim (ogólnym hiszpańskim). Choć dla mieszkańców regionu, posługiwanie się jęz. walenckim jest ważnym aspektem ich tożsamości kulturowej, nie stanowiło dla nich żadnego problemu, by w kontaktach ze mną mówić językiem, który ja osobiście znacznie lepiej znam. Dzięki temu mogłem w istotnym stopniu udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim, zwłaszcza rozumienie ze słuchu oraz mówienie. Niemniej z racji codziennego stykania się ze słowem pisanym w ww. języku oraz potrzeby przygotowywania materiałów na zajęcia, pozostałe kluczowe umiejętności językowe, tj. czytanie i pisanie, zostały również w istotnym stopniu poprawione. Wśród zajęć, które prowadziłem w pełni po hiszpańsku należy wymienić "Język kastylijski", "Terapia pedagogiczna" oraz lekcje tematyczne poświęcone kulturze Polski. Uważam, iż możliwość/konieczność posługiwania się w obcym języku w każdej codziennej sytuacji (zakupy, wizyty w bibliotece, podróże po regionie), przynosi niezwykle pozytywne efekty.
Potrzeba rzetelnego przygotowywania się do prowadzonych zajęć sprawiała, iż miałem okazję usystematyzować swoją wiedzę nt. wybranych zagadnień językowych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego. Kontakt z wieloma uczniami, dla których język angielski był językiem ojczystym również pozytywnie wpłynął na moje kompetencje językowe. Dzięki obserwacji zajęć prowadzonych przez pozostałe nauczycielski jęz. angielskiego miałem okazję poszerzyć swą wiedzę nt sposobu posługiwania się jęz. angielskim przez doświadczonym nauczycieli-filologów.
Jakkolwiek język walencki nie był dla mnie głównym językiem komunikacji w trakcie realizowanej asystentury, to jednak mogę stwierdzić, iż pewne kompetencje w jego zakresie nabyłem. Mam tu na myśli przede wszystkim zdolność rozumienia ze słuchu. Decydujące znaczenie ma tu zapewne wspominane już podobieństwo słów, co korzystnie wpływa na interpretację ogólnego sensu wypowiedzi.

Wpływ asystentury na metody i praktyki nauczania Asystenta?

"Asystentura Comeniusa" była dla mnie znakomitą okazją do tego, by skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów z rzeczywistą praktyką. W okresie wprowadzającym mogłem obserwować zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli, dzięki czemu wzbogaciłem swój warsztat nauczycielski o stosowane przez nich metody. Co naturalne, każdy z nich miał swój własny indywidualny styl oraz kładł większy lub mniejszy nacisk na konkretne formy pracy na zajęciach. Jedni starali się w sposób szczególny aktywizować uczniów, prowokując ich do zadawania pytań, do formułowania samodzielnych wniosków, inni zaś starali się w głównej mierze przekazywać wiedzę w formie opisów, prezentacji, wykładu. Naturalnie, dużo zależało w tej kwestii od specyfiki nauczanego przedmiotu oraz wieku poszczególnych uczniów.
Po okresie wprowadzającym, przystąpiłem do samodzielnego prowadzenia zajęć, aczkolwiek pod czujnym - i życzliwym - okiem głównego nauczyciela. Odnosząc się do stosowanych przeze mnie metod, pragnę stwierdzić iż starałem się nie ograniczać tylko i wyłącznie do jednej metody, lecz łączyć kilka, urozmaicać na różne sposoby formę prowadzenia zajęć. Zwykle więc zaczynałem od krótkiej pogadanki, aby zorientować się jaki jest stan wiedzy uczniów oraz naprowadzić ich na główny temat lekcji. Niemniej często stosowałem grę dydaktyczną znaną powszechnie jako "burza mózgów", podczas której każdy proponowany przez uczniów pomysł jest wart uwagi i późniejszej analizy. W części właściwej zajęć często używałem prezentacji multimedialnych dla ciekawego zilustrowania konkretnego zagadnienia. Tak więc, starałem się stosować takie metody, które aktywizowałyby uczniów, skłaniały do wypowiedzi, do posługiwania się językiem obcym. Z racji tego, iż poszczególne klasy realizowały konkretny program, często punktem wyjścia do zajęć był temat w podręczniku. Później jednak starałem się, mając przyzwolenie głównej nauczycielki, w sposób autorski poprowadzić zajęcia.
Naturalnie, i w moim przypadku stosowane metody i techniki uzależnione były od tematu zajęć oraz wieku uczniów. Na zajęciach z młodszymi grupami starałem się unikać takich metod nauczania, jak wykład, gdyż prawdopodobnie nie byłyby to dla nich zajęcia szczególnie pasjonujące. Niemniej jednak, w trakcie zajęć z klasami starszymi, zwłaszcza podczas lekcji tematycznych o Polsce, elementy wykładu były ważną częścią składową zajęć.
Istotnym aspektem każdych zajęć było przygotowanie ciekawych materiałów, pomocy dydaktycznych. Dostęp do komputera oraz materiałów biurowych zapewnionych przez szkołę okazał się tutaj niezwykle pomocny.

Wpływ udziale w programie na wiedzę Asystenta o nauczanym przedmiocie:

Dokonując oceny mej asystentury, pragnę stwierdzić, iż był to okres bardzo efektywny również w kwestii rozwijania swoich kompetencji z zakresu nauczanych przedmiotów. Przygotowując się do zajęć, utrwalałem znany mi już wcześniej materiał, uzupełniając go o szereg nowych informacji. Tak było w przypadku zajęć z języka angielskiego, niemieckiego oraz kastylijskiego (hiszpańskiego).
Z racji tego, iż zajęcia z jęz. angielskiego prowadziłem z uczniami pierwszych klas, zaś z języka niemieckiego z uczniami, którzy rozpoczynali swą przygodę z tym językiem, zrozumiałym jest iż podczas ww. zajęć wykorzystywałem również język hiszpański. Pewne kwestie dużo łatwiej było bowiem wytłumaczyć uczniom w ich języku ojczystym. W tym przypadku, jęz. hiszpański był środkiem ułatwiającym przekazanie pewnych treści. Dla przeciwwagi, podczas lekcji języka kastylijskiego używałem tylko i wyłącznie jęz. hiszpańskiego, dzięki czemu moje kompetencje w tym zakresie znacząco wzrosły.
Pragnę nadmienić, iż przygotowując się do zajęć tematycznych o Polsce, również miałem okazję poszerzać swą dotychczasową wiedzę.

Wpływ Asystentury na wiedzę uczniów o języku i kulturze kraju pochodzenia Asystenta:

Będąc świadomym tego, jak istotne miejsce w założeniach programu "Asystentura Comeniusa" zajmuje krzewienie wiedzy nt. wszystkich języków europejskich, starałem się w trakcie swego pobytu w Hiszpanii zaszczepić wśród uczniów i pracowników szkoły zainteresowanie językiem polskim.
Pierwsze zajęcia z każdą z moich grup dedykowałem zagadnieniom związanym z kulturą Polski. W ich trakcie znalazło się więc również miejsce na "mini-kurs języka polskiego". Uczniowie poznawali a następnie utrwalali podstawowe zwroty w języku polskim, w tym m.in. przedstawianie się. Oprócz tego, o czym będę pisał szerzej w innym punkcie raportu, organizowałem lekcje tematyczne poświęcone konkretnym zagadnieniom kultury polskiej. Jedne z zajęć były poświęcone tylko i wyłącznie językowi polskiemu. Była więc to okazja do zaprezentowania polskiego alfabetu, wyjaśnienia pewnych prawidłowości, zwrócenia uwagi na liczne ciekawostki oraz - tak jak w poprzednio omawianym przypadku - do poznania i przećwiczenia podstawowych wyrażeń.
Z satysfakcją mogę stwierdzić, iż możliwość nauczenia się podstawowych wyrażeń w jęz. polskim przypadła uczniom do gustu i sprawiała im wiele radości. W trakcie mej asystentury wielokrotnie byłem pozdrawiany przez uczniów polskimi zwrotami, których mieli okazję nauczyć się podczas moich zajęć. Dodatkowym potwierdzeniem powyższych słów jest fakt, iż w podarowanej mi na koniec stażu książce z dedykacjami (pamiątkowe zdjęcia uczniów wraz z życzeniami i pozdrowieniami) znalazło się bardzo dużo pozytywnych odniesień do wspólnej nauki języka polskiego, do poznanych słów i wyrażeń.
Z racji tego, iż szkoła prowadzi od dwóch lat wymianę z jedną z krakowskich szkół średnich, podarowałem hiszpańskim nauczycielkom zaangażowanym w ww. współpracę liczne materiały dotyczące nauki podstaw języka polskiego.
Poza zapoznaniem uczniów z podstawami języka polskiego, ważnym aspektem mej asystentury było prowadzenie zajęć poświęconych w całości Polsce i jej kulturze. Mam tu na myśli zajęcia dedykowane ogólnemu ukazaniu Polski, jak również zajęcia koncentrujące się na konkretnym aspekcie polskiej kultury. Ważnym wsparciem przy okazji pierwszej grupy zajęć stanowiły pomoce zabrane przeze mnie z Polski oraz materiały informacyjne otrzymane z polskich organizacji turystycznych. Uczniowie otrzymywali na pamiątkę wybrane materiały, dzięki czemu mogli po lekcjach w dalszym ciągu poszerzać swoją wiedzę o Polsce.
Wśród prowadzonych przeze mnie zajęć tematycznych znalazły się m.in. zajęcia poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, kompozytorowi Fryderykowi Chopinowi, czy też wybranym aspektom literatury polskiej. Tak więc, podczas zajęć hiszpańscy uczniowie mieli okazję dowiedzieć się kim byli polscy nobliści w dziedzinie literatury. W trakcie części warsztatowej czytaliśmy i analizowaliśmy wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej.
Prowadzone przeze mnie zajęcia starałem się urozmaicać prezentacją filmów, które stanowiły ciekawe uzupełnienie przygotowanych przeze mnie treści.
Dotychczasowa wiedza społeczności szkolnej nt. Polski i jej kultury nie była zbyt szeroka. Sądzę, iż zaprezentowane zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów oraz nauczycieli nt. naszego kraju.

Czego Pana zdaniem, uczniowie i szkoła goszcząca nauczyli się od Pana w odniesieniu do przedmiotów, których Pan nauczał?

W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć uczniowie IES Pedreguer mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o nowe zagadnienia oraz nabyć wiele nowych umiejętności.
W odniesieniu do konkretnych przedmiotów, pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- zajęcia języka angielskiego - z racji tego, iż podczas swych zajęć zachęcałem uczniów do jak najczęstszego wypowiadania się w języku obcym, sądzę iż ich kompetencje komunikacyjne w języku angielskim znacznie wzrosły, a przede wszystkim przełamali swoje obawy przed mówieniem po angielsku. Ponadto, podczas mych zajęć uczniowie mieli okazję poznać i przećwiczyć wiele zagadnień gramatycznych (czas teraźniejszy, podstawowe czasy przeszłe, przysłówki częstotliwości, itp.), poszerzyli swoje słownictwo, dzięki czemu bez problemu mogą formułować dłuższe wypowiedzi nt swych zainteresowań oraz swoich codziennych aktywności.
- zajęcia języka niemieckiego - uczniowie uczestniczący w wymianie ze szkołą w Nagold poznali podstawy języka niemieckiego, w tym niemiecki alfabet oraz najważniejsze zwroty i wyrażenia niezbędne podczas pierwszych kontaktów z osobami z krajów niemieckojęzycznych. Dzięki prowadzonym przeze mnie zajęciom, potrafią - używając jęz. niemieckiego - przywitać się, poprowadzić podstawową konwersację oraz pożegnać się. Ponadto, dzięki wyemitowanemu filmowi, nabyli podstawową wiedzę nt niemieckiej kultury.
- zajęcia języka kastylijskiego - lekcje miały autorski charakter, uczniowie poszerzyli swą wiedzę m.in. nt. hiszpańskich przysłów, ich znaczenia i pochodzenia; krajów hiszpańskojęzycznych; synonimów i antonimów w języku kastylijskim. Ponadto w trakcie zajęć warsztatowych, uczniowie mogli zapoznać się z najważniejszymi zasadami debaty oraz wywiadu.
- zajęcia z "Terapii pedagogicznej" - z racji tego, iż w zajęciach uczestniczyli m.in. uczniowie mający problemy z wybranymi przedmiotami, w trakcie zajęć z mym udziałem mieli okazję utrwalić, przećwiczyć, nierzadko zrozumieć (dzięki mym wyjaśnieniom) omawiany materiał lekcyjny.
- lekcje tematyczne nt. Polski - uczniowie nauczyli się podstawowych słów i wyrażeń w języku polskim, poznali wybrane aspekty polskiej kultury.